Skip to main content

Projektet

Varför vill studieförbundet och folkbildningen samverka med offentlig sektor?

I över 100 år har studieförbunden och folkhögskolorna jobbat för att stärka demokratin och folkets rätt till bildning och kultur. Det finns flera anledningar, mål och syften med att inleda samverkan mellan civilsamhället och offentliga aktörer. Vi vill möjliggöra folkbildning för alla.

Staten har dikterat fyra syften med folkbildningen och dessa ligger till grund för det ramverk studieförbunden förhåller sig till. Ett av syftena är att ”bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet”.

ABF vill vara möjliggörare och nå de som får minst, för alla ska ha rätt att kunna vara med och få delta på lika villkor i kulturlivet. En stor del av oss kanske inte kan ta sig till kulturella institutioner och evenemang av olika anledningar. Det kan handla om funktionsnedsättningar, ålderdom, psykisk ohälsa eller att avstånden är för långa. Då försöker vi ta kulturen till folket i stället.

Vår avdelning, ABF Södra Småland, har samverkat med nästan samtliga äldreboende och mötesplatser för äldre i våra fyra kommuner, genom studiecirklar och kulturaktiviteter som musik, konst och dans. Utbudet har varit blandat med allt från bokcirklar till artistframträdande.

Projektidén för Minnas Tillsammans uppstod efter samtal med cirkelledare, artister, enhetschefer och aktivitetssamordnande personal. Cirkelledarna upplevde att personer med demenssjukdomar ofta hamnar i ett utsatt läge då sjukdomen kan göra det svårt med samspel. Gruppdynamiken fungerade sällan i blandade grupper med deltagare från den somatiska äldreomsorgen ihop med deltagare från demensvården. Deltagare med demenssjukdom behöver mer anpassning i form av bl.a. mindre grupper, lugnare miljö, riktad uppmärksamhet, hjälp och guidning i aktiviteterna.

Syftet med projektet är att stärka personer med demenssjukdoms välmående och självkänsla, genom kultur och aktiviteter. Projektets huvudsakliga mål var att skapa en metod för att möjliggöra för äldreboenden och mötesplatser att tillsammans med studieförbund individanpassa upplägg och kontinuiteten på aktiviteter för målgruppen. Vi vill nå ut med kultur till de som inte har förmågan eller möjligheten att själva delta i det vanliga kulturutbudet. Vi vill tillgängliggöra och erbjuda kultur på lika villkor helt enkelt.

Ur ABFs idéprogram:

”För ABF är människovärdet grunden. Varje människa är en unik, tänkande och reflekterande individ. Varje människa har rätt till ett värdigt och rikt liv samt möjligheten att kunna växa utifrån sina egna behov och förutsättningar. ABF bejakar alla människors lika rätt att vara olika.

Människovärde ska gå före marknadsvärde, och demokratin ska vara överordnad marknaden. Övertygelsen om det lika och unika människovärdet ligger till grund för ABFs sätt att se på demokrati, lärande, folkbildning och folkrörelser.

ABF har en positiv människosyn. Vi tror på människors förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Vi ser människan som en social varelse, som behöver mötet och samspelet med andra för att utvecklas och lära nytt. Individen växer i mötet med andra.

Solidaritet växer ur förståelsen att vi alla är beroende av varandra. Både samhället i stort och folkrörelser utvecklas bäst när självständiga individer samarbetar, möter varandra med respekt och ser olikheter som något som berikar.”